Zadanie 3

ZADANIE 3

oparte na równaniu reakcji
Jaka objętość wodoru (w przeliczeniu na warunki normalne) wydzieli się w reakcji 300 gramów kwasu octowego z magnezem?
Rozwiązanie

Zaczynamy od napisania równania reakcji.

Mamy reakcję kwasu octowego z magnezem.

Kwas octowy ma wzór CH3COOH. Magnez ma symbol Mg.

Piszemy:

CH3COOH + Mg →

Kwas reagując z metalem (aktywnym) daje sól i wodór. Ustalamy wzór soli, która powstanie. Kwas octowy jest kwasem organicznym i przy powstawaniu soli tylko atom wodoru kwasowego (ten ostatni we wzorze) wymienia się na atom metalu. Reszta kwasowa kwasów jednokarboksylowych (tych z jedną grupą COOH) ma wartościowość I. Tutaj reszta kwasowa to CH3COO. Magnez jest w drugiej grupie układu okresowego, zatem jego wartościowość w związkach wynosi 2. Czyli wzór soli to: (CH3COO)2Mg. Wodór występuje w dwuatomowych cząsteczkach. Kontynuujemy pisanie równania reakcji:

CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

(Strzałka w górę przy wodorze informuje, że wodór wydziela się jako gaz. Nie jest bezwzględnie konieczna w równaniu.) Po prawej stronie (w produktach) mamy w tej chwili dwie reszty CH3COO, a po lewej (w substratach) jedną. Wpisujemy w takim razie dwójkę przed CH3COOH:

2 CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

Sprawdzamy, czy po obu stronach równania jest tyle samo atomów każdego pierwiastka. Jest. Zatem równanie reakcji gotowe.

W zadaniu podana jest masa kwasu octowego użytego do reakcji, a pytanie jest o objętość wodoru, który powstanie.

Jest tu kilka sposobów rozwiązania części obliczeniowej.

1. Metoda - "wszystko na mole, a potem z moli"

Jako że stosunek współczynników stechiometrycznych (tych liczb przed wzorami) jest stosunkiem molowym reagentów, "przeliczymy"* najpierw masę kwasu octowego na liczbę moli tego związku. Potrzebna nam będzie masa molowa kwasu octowego. Odczytujemy z układu okresowego przybliżone masy molowe pierwiastków wchodzących w skład CH3COOH (są liczbowo równe masom atomowym).

MC = 12 g/mol

MH = 1 g/mol

MO = 16 g/mol

Obliczamy masę molową CH3COOH:

MCH3COOH = 2*12g/mol + 4*1g/mol + 2*16g/mol

MCH3COOH = 60 g/mol

Teraz albo ze wzoru albo z proporcji.

Użyjemy wzoru.

n = m/M

n we wzorze to "liczba moli", a poprawniej liczność materii wyrażona w molach;

m to masa w gramach;

M to masa molowa w gramach na mol.

Chcemy obliczyć "liczbę moli" kwasu octowego - nCH3COOH, zatem nie musimy przekształcać wzoru. Podstawiamy:

nCH3COOH = (300 g) / (60 g/mol)

nCH3COOH = 5 mol

Teraz liczymy z proporcji "liczbę moli" wodoru, która powstanie (żeby później na jej podstawie obliczyć objętość wodoru).

Pierwsza linijka proporcji będzie zawierać "liczbę moli" kwasu octowego użytego do reakcji i niewiadomą - "liczbę moli" wodoru, który się wydzieli.

5 mol CH3COOH ----- x [mol] H2

Druga linijka proporcji będzie zawierać dane z interpretacji molowej równania reakcji (spisujemy współczynniki stojące przed CH3COOH i Mg i dopisujemy "mol").

5 mol CH3COOH ----- x [mol] H2

2 mol CH3COOH ----- 1 mol H2

Przed H2 w reakcji nie ma wprawdzie współczynnika, ale to oznacza, że wynosi on 1 :)

Obliczamy proporcję:

2 mol * x = 5 mol * 1 mol

(Ponieważ w proporcji iloczyn po jednej przekątnej równa się iloczynowi po drugiej przekątnej.)

Dzielimy równanie stronami przez 2 mol i otrzymujemy:

x = 2,5 mol

Zamiast x w proporcji można było zapisać nH2, ponieważ x = nH2. Nie ma to jednak większego znaczenia, o ile wiemy co liczymy :)

nH2 = 2,5 mol

W zadaniu pytanie jest o objętość wodoru w przeliczeniu na warunki normalne. Z wiedzy pamięciowej:

Jeden mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość około 22,4 dm3. Wiąże się z tym wzór:

n = V / Vmol

gdzie V to objętość gazu, n to "liczba moli" gazu, a objętość molowa gazu w warunkach normalnych Vmol = 22,4 dm3/mol.

Można nie używać tego wzoru i liczyć z proporcji, tu jednak policzymy ze wzoru (po przekształceniu).

Aby wyznaczyć V, mnożymy równanie (wzór) stronami przez Vmol:

n * Vmol = V

Czyli

V = n * Vmol

Obliczamy objętość wodoru:

VH2 = 2,5 mol * 22,4 dm3/mol

VH2 = 56 dm3.

Możemy podać odpowiedź:

W reakcji 300 gramów kwasu octowego z magnezem wydzieli się 56 dm3 wodoru w przeliczeniu na warunki normalne.

Koniec.

2. metoda - szybsza

W skrócie:

300 g ----- V [dm3]

2 * 60 g ------ 22,4 dm3

(60 g to masa jednego mola kwasu octowego.)

V = 56 dm3

I tyle.


* "przeliczymy" nie jest tu ścisłym określeniem, ponieważ przeliczyć można np. kilogramy na gramy, 1 kg = 1000 g, a masa i liczność materii to dwie różne wielkości. Poprawniej należałoby napisać: znając masę kwasu octowego użytego do reakcji, obliczymy "liczbę moli" tego związku.

Call Now Button